Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia Rodzinne

Utworzono dnia 09.03.2022

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTÓW GOPS RABA WYŻNA 

Świadczenia Rodzinne

 

Szanowni Państwo,
zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
z siedzibą pod adresem 34-721 Raba Wyżna 41, tel/fax.: + 48 18 26 71 231, e-mail: gopsrw@ns.onet.pl,
posiadający NIP 7351076707, REGON: 492959187.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Inspektorem ochrony danych, dostępnym pod adresem e-mail: officersecure@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celach realizacji zadań GOPS określonych przepisami prawa w niżej wymienionym zakresie w zależności od rodzaju załatwianej sprawy:

- realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w oparciu o ustawę z dnia
28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych

-    realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

-    realizacji zadań z zakresu świadczenia „Dobry start” w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

-   realizacji zadań z zakresu zasiłku dla opiekuna, w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

-   realizacji zadań z zakresu świadczenia „Za życiem”, w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

-  realizacji zadań z zakresu ustaleniem uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

-   realizacji zadań z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

4. Zakres danych osobowych, jakie przetwarzamy, zależy od konkretnego celu, w jakim dane zostały od Pani/a zebrane, np. od rodzaju postępowania.

5. Zgodnie z RODO ma Pan/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednak część tych praw może być ograniczona przez przepisy prawa.

6. Jeżeli uzna Pan/i, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Pani/a dane osobowe możemy także pozyskiwać/przekazywać od/do innych administratorów, jednak wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Takimi administratorami są np. inne organy i podmioty publiczne, sądy, policja, prokuratura.

8. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.