Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Informacje

Utworzono dnia 18.12.2019

Zakres działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka:

 • na wniosek przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej
 • na wniosek osoby zainteresowanej

Poza wnioskiem wymagane jest:
a) W orzecznictwie dzieci (za dziecko uznaje się osobę do 16 roku życia):

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowie wystawione przez lekarza, pod którego opieką lekarska znajduje się dziecko (ważne jest 30 dni od dnia jego wystawienia)
 • informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny, stały
 • inne dokumenty medyczne (kserokopia) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności ( np. karty wypisowe ze szpitala, wyniki badań specjalistycznych, audiogram, spirometria)
 • w przypadku padaczki lub gdy wnioskodawca jest pod opieką psychiatry lub psychologa wymagana jest opinia psychologiczna

b) W orzecznictwa dorosłych (za osobę dorosłą uznaje się osobę po 16 roku życia):

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowie wystawione przez lekarza, pod którego opieką lekarska znajduje się wnioskodawca (ważne jest 30 dni od dnia jego wystawienia)
 • inne dokumenty medyczne (kserokopie) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności (np. karty wypisowe ze szpitala, wyniki badań specjalistycznych)
 • w przypadku padaczki lub gdy wnioskodawca jest pod opieką psychiatry lub psychologa wymagana jest opinia psychologiczna a ponadto wymagane jest aby pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej wypełnił specjalny druk „Sytuacja społeczną osoby starającej się o ustalenie stopnia niepełnosprawności”
 • ponadto orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (w przypadku osób posiadających już prawomocne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez inny organ np. ZUS)

Wymagane druki są do pobrania, jednak nie należy dokonywać w nich żadnych własnych zmian.

Wniosek, zaświadczenie lekarskie i dokumentacje medyczną należy składać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 pokój nr 1. W przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas określony – druki należy składać nie wcześniej niż miesiąc przed upływem ważności tego orzeczenia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o:

 • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszoną sprawności fizyczna lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powody wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodująca konieczność zapewnienie im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku
 • Znacznym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienie ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
 • Umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienie ról społecznych
 • Lekkim stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełna sprawnością psychiczna i fizyczną lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Ponadto orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (w przypadku osób posiadających już prawomocne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez inny organ np. ZUS)

ZALICZENIE DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOŻE BYĆ ORZECZONE NA STAŁE LUB OKRESOWO

Legitymacja osoby niepełnosprawnej- WAŻNE INFORMACJE


PZON- Wnioski
PZON- Karty Parkingowe
PZON- Kontakt

źródło: http://pcpr.nowotarski.org.pl/