Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH DO PALIW INNYCH NIŻ WĘGIEL

Utworzono dnia 23.09.2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH DO PALIW INNYCH NIŻ WĘGIEL

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej  uprzejmie informuje, że w dniu . 20.09 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy.

 

         W przypadku ogrzewania gazowego, ustawa przewiduje dodatek tylko dla gospodarstw domowych ze źródłem ciepła zasilanym skroplonym gazem LPG, a nie gazem ziemnym.

 

Wymienione źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 i 5 cyt. ustawy, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE!

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 27 września 2022r. Wnioski przyjmowane są od wtorku do piątku.

 

Wnioski można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając
z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie może być wykonane kilkukrotnie na jednego wnioskodawce. Adres skrzynki e-puap: /gops_rabawyzna

Ważne!

Przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail nie jest uważane za złożenie wniosku drogą elektroniczną.

Przyjmowanie Stron od wtorku do piątku

W godzinach:

Wtorek od 8:00 do 15:30

Środa od 8:00 do 14:00

Czwartek od 8:00 do 14:00

Piątek od 8:00 do 14:00

 

Danuta Lemiszka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rabie Wyżnej

 

 

ZAŁĄCZNIKI: