Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU ELEKTRYCZNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Utworzono dnia 06.12.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej uprzejmie informuje, że

od 1 grudnia 2022 r. rusza nabór wniosków o przyznanie dodatku elektrycznego


 

Dodatek elektryczny skierowany jest do tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła.


 

Wysokość dodatku wyniesie:

1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.

1500 zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.


 

Uwaga: Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z mikroinstalacji fotowoltaicznych.


 

Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych:


 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od dnia 1 grudnia 2022r. do
1 lutego 2023r- w formie elektronicznej, natomiast
wnioski o dodatek elektryczny
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej można składać
od 6 grudnia 2022r.


 

1) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej od wtorku do piątku.

W godzinach:

Wtorek od 8:00 do 15:30

Środa od 8:00 do 14:00

Czwartek od 8:00 do 14:00

Piątek od 8:00 do 14:00


 

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


 

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 1 lutego 2023r. pozostawia się bez rozpoznania.


 

Komu przysługuje dodatek?


 

  1. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

  2. 2) W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek nie przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692);

2) gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

3) gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967);

4) gospodarstwom domowym, które korzystają z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

ZAŁĄCZNIKI: