Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR DO PROGRAMU “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2024

Utworzono dnia 25.08.2023

NABÓR DO PROGRAMU “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie w ramach edycji 2024 / trwającym od stycznia 2024  do grudnia 2024r./ proszone są
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Rabie Wyżnej
do dnia 8 września 2024r- osobiście lub telefonicznie

 

adres: Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna
tel.: 18 267 12 31, 18 506 52 55
e-mail: ksiegowosc@gopsrw.pl

 

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 18 26 71 231- dział księgowości.

 

 

Gmina  składa wniosek na realizację programu do właściwego wojewody za pośrednictwem w terminie do dnia 15 września 2023 r.

 

 

informujemy, iż szczegóły Programu oraz załączniki zawarte są pod adresem:

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024