Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2021 Plus JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Utworzono dnia 29.03.2023

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2021 Plus JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

            Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie / rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

            Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane) oraz pozostałe grupy odbiorców spełniające kryterium dochodowe.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Raba Wyżna wydawana będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.

 

Kryterium dochodowe kwalifikujące osoby do korzystania z Programu wynosi:

- 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1320,00 zł dla osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Aby uzyskać skierowanie do Programu należy zgłosić się do pracownika socjalnego z rejonu, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, tj. od 7:45 do 15:45, tel. 18 26 712 31 wew. 24, 27.