Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku).

Utworzono dnia 02.03.2023

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku).

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia 2023r. powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r. wynosił 0 %. 

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

 Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  •  2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
  •  2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  •  gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  •  źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB

 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

1) tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej  od wtorku do piątku.

W godzinach:

Wtorek od 8:00 do 15:30

Środa od 8:00 do 14:00

Czwartek od 8:00 do 14:00

Piątek od 8:00 do 14:00

2)  elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  1.  fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku;
  2.  dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
  3.  dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: o oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  4.  w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub po 29 lutego 2024 roku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 roku.

Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku.

Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

ZAŁĄCZNIKI: