Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO PROJEKTU GRANTY PGR

Utworzono dnia 22.11.2021

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO PROJEKTU GRANTY PGR

 

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Zgodnie z zapisami oświadczenia, osoba je składająca nie miała obowiązku udokumentowania faktu zatrudnienia w PPGR oraz zamieszkiwania w miejscowości lub gminie popegeerowskiej krewnego w linii prostej ucznia, którego dotyczyło oświadczenie (rodzica, dziadka, pradziadka itp.).

W związku z powyższym Gmina Raba Wyżna nie żądała (gdyż nie miała takiego prawa i  obowiązku) załączenia wskazanych powyżej dokumentów do oświadczenia.

Na podstawie zebranych oświadczeń Gmina Raba Wyżna złożyła zbiorczy wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w konkursie.

W dniu 17 listopada br. otrzymaliśmy wezwanie do zweryfikowania złożonego wniosku, z którego wynika, że złożone oświadczenia „uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PGR).

 Informacje  takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR”.

W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że krewny ucznia w linii prostej pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR.

Dokumenty należy złożyć z pismem przewodnim (wzór w załączeniu), na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej (sala obsługi klienta pokój, 1-08) w terminie do dnia 10.12.2021 r. w godzinach pracy urzędu.

UWAGA! Wszystkie kserokopie powinny być opatrzone czytelnym podpisem oraz bieżącą datą następującą klauzulą: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem".

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych,  w związku z czym  uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Jednocześnie informujemy, że za realizację konkursu grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany w dokumentacji konkursowej.

ZAŁĄCZNIKI: