Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zmiany od 1 lipca 2024 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Utworzono dnia 18.06.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, iż z dniem 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854). Ustawa przewiduje istotne zmiany w systemie wsparcia dla obywateli Ukrainy m.in.:
 

  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania wywiadu środowiskowego w ramach postępowań administracyjnych na wnioski o udzielenie świadczeń pomocy społecznej przez obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzinny wywiad środowiskowy jest podstawowym narzędziem pozwalającym na ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej i korzystających z takich świadczeń. Ustalenia wywiadu służą również prowadzeniu pracy socjalnej z tymi osobami i rodzinami, w celu pomocy w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej. Ponieważ obecnie instytucje państwowe w Ukrainie funkcjonują i jest możliwość uzyskania niezbędnych dokumentów potwierdzających dane zawarte w wywiadzie, w stosunku do obywateli Ukrainy mogą być stosowane te same procedury, które dotyczą obywateli polskich i innych grup cudzoziemców.

- uchylenie podstawy do uzyskania przez obywatela Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe od dnia 1 lipca 2024 r.  Ustawa wprowadza w art. 20 przepis przejściowy dający możliwość przyznania świadczeń osobom uprawnionym na podstawie art. 31 ustawy jeśli postępowania o te świadczenia zostały wszczęte przed dniem wejścia
w życie ustawy zmieniającej.

  • Ustawa przewiduje uchylenie art. 13 ustawy pomocowej, dotyczącego przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Według przepisów ustawy, świadczenie pieniężne będzie można przyznać za okres do dnia
    30 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r..