Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

W dniu 24 stycznia 2023 roku została podpisana Umowa Nr 121/OPS/D/2023 z Wojewodą Małopolskim dotyczący dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu„Posiłek w szkole i w domu”.

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin     o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów    z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych,         w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Ze środków przekazanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ww ustawy. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły średniej,

3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

  • w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Gmina Raba Wyżna w roku 2023 r uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu".

Wartość dofinansowania 98 663,00 złotych.

Całkowity koszt zadania 123.329,00 złotych.