Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Za Życiem"

OFERTA WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

PRZEZ GMINĘ RABA WYŻNA

 

Wsparcie obejmuje:

● rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

● kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

● kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

● kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia dziecka martwego,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 

            Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

● prawa,

● badania,

●rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. (wzory zaświadczeń dostępne na stronie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej ).

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecko, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” - „ Zdrowie matki i dziecka”.

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień:

            Wystarczy, że zgłosisz się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej. Asystent rodziny nie tylko odpowie na twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

1. Okres około porodowy

● badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),

● od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,

● poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,

● koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,

● wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

● porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,

● pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,

● pomoc psychologiczna dla rodziców,

● rehabilitacja lecznicza,

● wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy-na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,

● zakup leków poza kolejnością,

● opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:

- w dziennych ośrodkach wsparcia - placówkach całodobowych,

- w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),

- w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem

- również indywidualną,

- przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowane.

● opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),

● kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,

● inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),

● informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

 

 

 

3.Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

 

●Komu przysługuje

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

●Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

●Jakie warunki musisz spełniać

Aby otrzymać oświadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek o jednorazowe świadczenie można pobrać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul Szaflarska 39, tel.(18) 26 40 807,
e-mail:
pcpr@nowotarski.pl

 

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie:

● do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

- dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:

- ma skierowanie od lekarza prowadzącego,

- spełnia kryterium dochodowe,

- nie spełnia kryterium dochodowego (dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium). Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości.

● na likwidację barier:

- architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów.

- w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy.

- technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać
w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać ,np. na zakup roweru trójkołowego.

● na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na zlecenie lekarza prowadzącego,

- sprzęt rehabilitacyjny–wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,

- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m.in.:aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.

● na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

            Pamiętaj, że możesz skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną. Możesz również skorzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, Karta Dużej Rodziny. Przyznaje je Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.

Świadczenia pieniężne:

● zasiłek stały,

● zasiłek okresowy,

● zasiłek celowy,

● specjalny zasiłek celowy.

 

Świadczenia niepieniężne:

● praca socjalna,

● poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,

● usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),

● specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów),

● ośrodki wsparcia.

 

Świadczenia rodzinne:

● zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

● zasiłek pielęgnacyjny,

● świadczenie pielęgnacyjne,

● jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

● świadczenie rodzicielskie.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Świadczenia wychowawcze.

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

 

Najbliższe Instytucje oferujące pomoc:

 •  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej 41, email: gopsrw@ns.onet.pl

-zasiłki, praca socjalna, usługi opiekuńcze;

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze.

 • Punkt Konsultacyjny ds.Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Rabie Wyżnej

-poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne, terapeuta uzależnień

 • Darmowe Poradnictwo Prawne:  34-721 Raba Wyżna 41

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ms.gov.pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna

 • Szpitale i Przychodnie – świadczenia zdrowotne

- Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14,

Oddział Ginekologiczno – Położniczy tel. 18 263 33 00, 18 263 06, 18 263 04,

Oddział Noworodków i Wcześniaków, tel. 18 263 33 20, 18 263 33 33,

 

- Poradnia Patologii Noworodka, tel. 18 263 37 00, 18 263 37 02, 18 263 37 19, 18 263 37 20,

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sieniawie,

- Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Skawie,

- Ośrodek Zdrowia w w Rabie Wyżnej,

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rabce-Zdroju
  ul. Słowackiego 2, 34-700 Rabka-Zdrój
  tel.(18) 267 76 04
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
  ul. Szaflarska 39
  tel.(18) 26 40 807
  tel./fax.(18) 26 64 207
  e-mail: pcpr@nowotarski.pl
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

Podstawa prawna

● Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1860)

● Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1769)

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zaświadczenie lekarskie

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/jak-prawidlowo-wystawic-zaswiadczenie-lekarskie-osobom-uprawnionym-zgodnie-z-ustawa-za-zyciem/

2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002234/O/D20162234.pdf

 

 

ZAŁĄCZNIKI: