Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent Rodziny

 

 

Gmina Raba Wyżna otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „ Programu Asystent Rodziny na rok 2021”

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizcji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Okres realizacji zadania:

  • rozpoczęcie realizacji zadania: 22.10.2021 roku,
  • zakończenie zadania: 31.12.2021 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.12.2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Nazwa zadania: Program Asystent Rodziny na rok 2021.

Kwota dofinansowania: 2000 tys. zł

Wkład własny: 5831,20 zł

Całkowita Kwota: 7831,20 zł

 

 

Asystent rodziny

 

 Wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

- pomaga odnaleźć to, co w Kliencie dobre,

- chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych,

- pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny,

- doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe,

- pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,

- doradza jak zarządzać pieniędzmi,

- informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

- wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

- pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,

- wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe.

 

            Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny czasem towarzyszy członkom rodziny w kontaktach z instytucjami. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze
i bezpiecznie w rodzinie. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

            Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta po nawiązaniu kontaktu z GOPS
w Rabie Wyżnej. Asystent zostaje przyznany rodzinie na jej wniosek, wniosek innej instytucji, lub na mocy postanowienia sądu.

 

Zadania Asystenta Rodziny określa art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 

-opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym;

-opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

-udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

-wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

-motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

-udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin;

-prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

-dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

-monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

-sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

-współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Praca asystenta jest procesem długofalowym, zmierzającym do usamodzielnienia rodzin
i prawidłowego wypełniania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Szczegółowe zasady asysty rodzinnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

 

W celu skorzystania ze wsparcia w formie asystenta rodziny, należy złożyć wniosek o objęcie wsparciem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem 18 26 71 231.