Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Asystent Rodziny

 

 

Gmina Raba Wyżna otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „ Programu Asystent Rodziny na rok 2021”

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizcji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Okres realizacji zadania:

  • rozpoczęcie realizacji zadania: 22.10.2021 roku,
  • zakończenie zadania: 31.12.2021 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.12.2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Nazwa zadania: Program Asystent Rodziny na rok 2021.

Kwota dofinansowania: 2000 tys. zł

Wkład własny: 5831,20 zł

Całkowita Kwota: 7831,20 zł

 

 

Asystent rodziny

 

 Wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

- pomaga odnaleźć to, co w Kliencie dobre,

- chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych,

- pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny,

- doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe,

- pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,

- doradza jak zarządzać pieniędzmi,

- informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

- wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

- pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,

- wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe.

 

            Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny czasem towarzyszy członkom rodziny w kontaktach z instytucjami. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze
i bezpiecznie w rodzinie. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

            Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta po nawiązaniu kontaktu z GOPS
w Rabie Wyżnej. Asystent zostaje przyznany rodzinie na jej wniosek, wniosek innej instytucji, lub na mocy postanowienia sądu.

 

Zadania Asystenta Rodziny określa art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 

-opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym;

-opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

-udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

-wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

-motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

-udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin;

-prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

-dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

-monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

-sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

-współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Praca asystenta jest procesem długofalowym, zmierzającym do usamodzielnienia rodzin
i prawidłowego wypełniania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Szczegółowe zasady asysty rodzinnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

 

W celu skorzystania ze wsparcia w formie asystenta rodziny, należy złożyć wniosek o objęcie wsparciem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem 18 26 71 231.

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6