Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Wojewoda Małopolski przyznał w 2022 roku Gminie Raba Wyżna środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 73.970,08 zł. (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 08/100) na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

 

Celem dofinansowania jest świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.